Fundamentalnymi i zarazem kluczowymi celami wszelkich staży oraz praktyk są przede wszystkim takie elementy jak: nabycie przez studentów umiejętności praktycznych, będących pogłębieniem i uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w ramach zajęć dydaktycznych w toku nauczaniach na studiach. Ponadto realizacja stażu/praktyk umożliwi młodym ludziom rozwój kompetencji zawodowych, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnego kierunku studiów, uzyskanie niezbędnej wiedzy ogólnej i branżowej (dziedzinowej), a także pozwoli na ukształtowanie postaw względem potencjalnych pracodawców.

Claudia Correct Creation wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej młodzieży i oferuje Studentkom i Studentom innowacyjną formę praktyk oraz staży z uwzględnieniem ich preferencji, potrzeb i sugestii. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do kontaktu.

I Główne i najistotniejsze cele praktyki zawodowej

 1. Zapoznanie i zaznajomienie się ze specyfiką działalności oraz organizacją pracy korektora i edytora tekstów, dziennikarza oraz specjalisty ds. e-marketingu i promocji online;
 2. Wykształcenie potrzebnych umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania firmy o właściwym profilu;
 3. Uzyskanie praktycznej znajomości zagadnień, terminów, definicji związanych z wybranymi kierunkami studiów;
 4. Nabycie oraz pogłębienie zdobytych w trakcie studiów umiejętności, które w racjonalny sposób będą pomocne w zawodzie;
 5. Rozpoznanie własnych możliwości w konkretnej dziedzinie oraz na rynku pracy;
 6. Nabycie potrzebnych umiejętności współpracy z różnymi interesariuszami, między innymi: przełożonym, klientem, współpracownikiem;
 7. Rozwój oraz doskonalenie umiejętności zawodowych;
 8. Usprawnianie zdolności planowania czasu pracy;
 9. Kształtowanie własnych poglądów, spostrzeżeń, zdolności krytycznego myślenia, a także postawy otwartej wobec zjawisk medialnych;
 10. Poznanie środowiska zawodowego, różnych instytucji oraz organizacji, a także podmiotów gospodarczych funkcjonujących w wybranych branżach oraz zaznajomienie się z zakresem swoich obowiązków;
 11. Nawiązanie kontaktów zawodowych, które można wykorzystać do pracy naukowej bądź w poszukiwaniu przyszłego zatrudnienia;
 12. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w firmie jednoosobowej, uzyskanie wiedzy w zakresie założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 13. Sprawdzenie oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników.

II Zadania praktyki zawodowej

 1. Zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi w miejscu pracy;
 2. Zapoznanie się z przepisami RODO obowiązującymi w miejscu pracy;
 3. Zaznajomienie się ze stanowiskiem pracy oraz organizacją pracy edytora i korektora tekstów, dziennikarza, specjalisty ds. e-marketingu i promocji online;
 4. Przestudiowanie wybranej literatury specjalistycznej z zakresu edytorstwa, dziennikarstwa, korekty tekstów, edycji oraz redakcji;
 5. Praca w oparciu o wybrane pozycje bibliograficzne w celu ukształtowania własnych poglądów oraz obeznania się w konkretnych dziedzinach nauki;
 6. Poznanie specyfiki pracy edytora i korektora tekstu, a także w mniejszym stopniu dziennikarza oraz specjalisty ds. e-marketingu i promocji online:

– edycja i korekta tekstu – różnica między pojęciami, zakres działań itp.,

– analiza wybranych artykułów,

– korekta oraz edycja wybranych treści, publikacji, artykułów,

– ćwiczenia w oparciu o wybraną literaturę i bibliografię,

– warsztaty dziennikarskie,

– udział w kolegium redakcyjnym,

– pisanie, tworzenie oraz opracowywanie własnych artykułów z możliwością publikacji w mediach społecznościowych,

 1. Poznanie interesujących osób z branży edytorskiej oraz dziennikarskiej,

– spotkania z profesjonalistami,

– spotkania autorskie,

– uczestniczenie w interesujących przedsięwzięciach,

– samodzielna praca na stanowisku korektora, edytora, dziennikarza.

8. Możliwość realizacji wybranych przez Stażystę, Praktykanta przedsięwzięć i zajęć w zależności od indywidualnych potrzeb oraz preferencji.

III Organizacja oraz przebieg praktyki

 1. Praktyki odbywają się w siedzibie firmy, w studiach, placówkach, organizacjach, z którymi współpracuję. Dla osób mieszkających oraz studiujących poza Krakowem możliwość odbycia stażu, praktyk online, jednak w mniejszym zakresie;
 2. Przed rozpoczęciem praktyk/stażu podpisujemy umowę określającą formę, zakres, czas trwania praktyk;
 3. Stażysta, Praktykant zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (OC i NW);
 4. Staż/praktyka jest bezpłatnym przedsięwzięciem;
 5. Po odbyciu stażu/praktyk możliwość otrzymania referencji, listów rekomendacyjnych.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych